Program pracy jednostki zawiera działania specjalnościowe

2016-11-06 21:29

Program pracy jednostki zawiera działania specjalnościowe ...

1. Stosownie do wymogu określonego w Uchwale nr 12/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 24 maja 2014 r. w sprawie sposobu realizacji wychowania w harcerskich specjalnościach - "... 12. 3. Program pracy jednostki zawiera działania specjalnościowe ... ", oczekujemy iż właściwi komendanci niezwłocznie zadbają, aby każda jednostka specjalnościowa, stosownie do zapisów w swoich planach pracy:

* stworzyła warunki, aby każdy członek jednostki, corocznie, zdobył co najmniej jedną sprawność [danej specjalności] lub uprawnienie specjalistyczne z zakresu [danej specjalności] albo osiągnął kolejny poziom wiedzy i umiejętności z zakresu [danej specjalności] (indywidualnie określony wspólnie z drużynowym),
* corocznie zorganizowała przynajmniej jedną formę szkoleniową z zakresu [danej specjalności], 
* corocznie zorganizowała przynajmniej jedną formę popularyzacji z zakresu [danej specjalności], 
* utrzymywała stałą współpracę z organizacją/instytucją lub społecznością zajmującą propagowaniem [danej specjalności] lub szkoleniem w [danej specjalności], 
* utrzymywała stały kontakt z właściwym dla [danej specjalności] zespołem specjalnościowym GK ZHP lub z kompetentnym [dla danej specjalności] zespołem specjalnościowym właściwej komendy.

2. Ponadto, przypominamy iż zgodnie z w/w uchwałą:
- podstawą działania specjalności jest długofalowa praca wychowawcza, gdzie zdobywanie i wykorzystywanie umiejętności specjalnościowych jest podporządkowane celom wychowawczym;
- z uwagi na wymogi dotyczące wyszkolenia kadry i wychowanków planowanie pracy specjalności musi mieć charakter długofalowy – wieloletni;
- w podstawowych jednostkach organizacyjnych specjalnościowych w pracy wychowawczej wykorzystuje się wszystkie elementy metody harcerskiej, uzupełnione o działania charakterystyczne dla danej specjalności;
- wewnętrzne programy szkoleń specjalnościowych winny w miarę możliwości umożliwiać zdobywanie uprawnień zewnętrznych;
- wychowywanie kadry jednostek specjalnościowych winno obejmować równolegle rozwój harcerski/instruktorski i kształcenie specjalnościowe;
- kształcenie specjalnościowe ma charakter wspomagający i zależnie od uwarunkowań może być realizowane siłami środowiska, w ramach przedsięwzięć kształceniowych ZHP na różnych poziomach struktury lub w podmiotach zewnętrznych;
- kadra jednostki ma umiejętności i kwalifikacje pozwalające realizować działania specjalnościowe w sposób bezpieczny;
- kadra jednostki dba o podnoszenie swoich kwalifikacji w obszarze specjalności.

3. Zgodnie z zapisem w/w uchwały RN ZHP (...)16. Elementy programu specjalności mogą być stosowane poza środowiskami danej specjalności w celu wzbogacenia programu innych jednostek o dodatkowe atrakcyjne elementy.(...),
ale samo stosowanie elementów programu specjalności nie pozwala na uznanie ich za "jednostki specjalnościowe", w rozumieniu w/w uchwały RN ZHP.

=======================
Stanowisko instruktorów Wydziału Wsparcia Specjalnościowego GK ZHP

Wróć